Centar za prirodnu medicinu 1.0.2 APK Download

Centar za prirodnu medicinu 1.0.2 APK Download

Description of Centar za prirodnu medicinu

Konačno je napravljena aplikacija koja ćeobradovati ne samo sve vegeterijance, vegane i ljude koji se brinuo svom zdravlju već i one koji su oboleli ili imaju nekih težihzdravstvenih problema.

Ova aplikacija predstavlja softversko rešenje koje vam nudi Centarza prirodnu medicinu (www.centarzaprirodnumedicinu.com) u svrhubrzog informisanja i pronalaženja odgovora na sva pitanja u vezizdravlja. Aplikacija nije namenjena samo za zdrave osobe niti samoza one koji žele da unaprede svoje zdravlje već i za one kojiboluju od najtežih bolesti, od bolesti za koje zvanična medicinasmatra da su neizlečive.

Na portalu će te pronaći programe sa kojim su se izlečili oni kojeje medicina odbacila. Ovo je medicina kojim mogu da se izleče ljudikoje drugi lekari nisu mogli da izleče. Ovo je program koji sekoristi kada vam svi kažu da je sve gotovo, a vi i dalje želite daživite. Predstavljamo vam aplikaciju sa informacijama kako možeteda izlečite „neizlečivo“.

Budite uz nas i ostanite informisani putem:
– Vesti iz oblasti medicine, fitoterapije, kulinarstva, društva idrugih oblasti koje se svakodnevno ažuriraju.
– Foruma, gde se možete registrovati i podeliti vaše iskustvo,sugestiju ili postaviti pitanje.
– Literature, koja može da se čita online ili je možete poručiti ulektorskoj formi.
– Online shop, za poručivanje biljnih tinktura, čajeva, superhrane…
– Videoteke, ovde postavljamo sva korisna predavanja vodećihsvetskih lekara.
– Iskustva izlečenih, pratite iskustva ljudi koji su bili na ovomprogramu i koji su danas izlečeni.
– … i još mnogo drugih korisnih rubrika sa našeg sajta.

Naučne činjenice govore da sve bolesti današnjice nisu posledicanedostatka tehnologije, lekova ili civilizacijskog zaostajanja, jersu se broj i vrste bolesti konstantno povećavali i još uvek sepovećavaju uporedo sa sveopštim razvojem. Odgovor leži u savremenomili nezdravom načinu života čoveka, čije su glavnekarakteristike:

– nezdrava ishrana;
– otrovne navike (duvan, alkohol i kafa);
– fizička neaktivnost i udaljenost od prirode;
– stresi emocionalna zatrovanost;
– zagađeno neposredno okruženje i životna sredina.

Posledice nezdravog načina života po čovekov organizam su:

• zatrovanost;
• slabost;
• preopterećenost;
• blokade.

Ove posledice imaju svoje krajnje posledice po čoveka:

• prevremeno starenje;
• fizička ili mentalna bolest;
• prevremena smrt.

NE POSTOJE NEIZLEČIVE BOLESTI, postoje samo neizlečivi ljudi, oniljudi koji nisu spremni da menjaju svoje životne navike. Zato akoimate bilo koju bolest, i ako ste spremni da odbacite sve ono lošešto vam je do juče bila svakodnevnica onda se spremite da budeteizlečeni…Finally created anapplication that will delight not only all vegetarians, vegans andpeople who care about their health, but also those who are sick orhave some severe health problems.

This application is a software solution offered by Center forNatural Medicine (www.centarzaprirodnumedicinu.com) for rapidinformation and find answers to all questions regarding health. Theapplication is not intended only for healthy people nor only forthose who want to improve their health but also for those whosuffer from severe illnesses from diseases for which officialmedicine believed to be incurable.

On the website you will find the programs with which they have beencured by the medicine rejected. This is medicine that can curepeople of other doctors could not cure. This is a program that isused when you all say it’s all over and you still want to live.Introducing the application with information on how you can cure”incurable”.

Be with us and stay informed through:
– News from the field of medicine, herbal medicine, cooking,companies and other authorities which are updated daily.
– Forum, where you can register and share your experience,suggestion or ask a question.
– Literature, which can be read online or you can purchase thelektorskoj form.
– Online shop for ordering herbal tinctures, teas, great food…
– Video Store, here we put useful lectures the world’s leadingphysicians.
– Experiences cured, follow the experiences of people who were onthis program and are now cured.
– … And many other useful sections on our site.

Scientific facts say that all diseases of today are not the resultof a lack of technology, medicine or civilizational backwardness,because the number and kinds of diseases is constantly increasingand still increase along with the overall development. The answerlies in modern or unhealthy lifestyle man whose main featuresare:

– Unhealthy diet;
– Toxic habits (tobacco, alcohol and coffee);
– Physical inactivity and distance from nature;
– Emotional stress toxicity;
– Contaminated immediate surroundings and the environment.

The consequences of an unhealthy lifestyle after the human bodyare:

• toxicity;
• nausea;
• overload;
• blockade.

These consequences have their ultimate consequences to man:

• premature aging;
• physical or mental illness;
• untimely death.

THERE ARE incurable diseases, only incurable people there, thosepeople who are not willing to change their habits. Therefore, ifyou have any disease, if you are willing to reject all the badthings you do yesterday was commonplace then get ready to be healed…

App Information of Centar za prirodnu medicinu

App Name Centar za prirodnu medicinu
Package Name aaa.cpm.cpm.app
Version 1.0.2
Rating 4.8 ( 54 )
Size 1.6 MB
Requirement Android 4.1 and up
Updated 2017-02-27
Installs 1,000 - 5,000
Developer

Tags: , , , ,